Finnskogen

De milelange skogsområdene fra Trysil i nord til Høland i sør utgjør Finnskogen, og området ligger både i Norge og Sverige. Her var øde og ubebodd inntil finske utvandrere kom og bosatte seg her på 1600-tallet – og dette ga området sitt navn. Skogen var full av småvilt og i bekker og vann var det fisk, derfor var det et attraktivt område. De store skogsområdene, som på den tid tilhørte Staten, ble ansett som verdiløse. Da etterspørselen etter trematerialer økte rundt 1620, økte også verdien på disse skogsomådene.

Skogsområdene i Gravberget, Risberget og Flishøyda var også krongods. Det er ikke registret noen faste boplasser i dette området fra tiden før finnene kom til området, men det er funnet en del fangstgraver i område. Trolig stammer disse fra tiden før svartedauen.